Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Raven Boards Benelux en de consument. Met het plaatsen van een bestelling geeft u aan kennis genomen te hebben van- en akkoord te gaan met- deze voorwaarden.

Aanbiedingen

Raven Boards Benelux garandeert levering tegen de prijs die vermeld is bij het artikel op de dag van bestelling. Op het moment dat een aanbieding over is , is Raven Boards Benelux niet verplicht tot levering tegen aanbiedingsprijs. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor vermelding van foutieve prijzen door overmacht. Een samengestelde prijsopgave verplicht Raven Boards Benelux niet tot levering van een deel van de in de aanbiedingbegrepen zaken tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen

Levering

Bij leveringen vanaf €100,00 zijn de verzendkosten voor Raven Boards Benelux. Niet alle goederen zijn uit voorraad leverbaar. Indien Raven Boards Benelux een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nooit een fatale termijn. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn, dan zal Raven Boards Benelux u aanbieden een passend alternatief te leveren tegen vergelijkbare prijs. Mocht u dit alternatief niet willen accepteren, dan vervalt de koopovereenkomst. Als door omstandigheden de levering in delen plaats vindt, dan betaalt u slechts één maal de bezorgkosten.

Mocht u van ons een korting hebben ontvangen op de verzendkosten, omdat u boven een bepaald bedrag hebt besteld, en u stuurt (een deel van) deze artikelen terug, dan bent u alsnog de oorspronkelijke verzendkosten aan ons verschuldigd. Wij zullen deze verzendkosten in mindering brengen op het te crediteren aankoopbedrag van de geretourneerde goederen.

Garantie

Raven Boards Benelux garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Raven Boards Benelux de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de te vervangen zaak aan Raven Boards Benelux te retourneren en het eigendom daarover aan Raven Boards Benelux te verschaffen. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Raven Boards Benelux, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Raven Boards Benelux niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Raven Boards Benelux verschaft geen garantiebewijzen; het aankoopbewijs (factuur of aankoopbon) zal gelden als bewijs van garantie. Op alle produkten van Raven Boards Benelux verschaffen wij een garantie van 12 (twaalf) maanden.

Retourneren

De klant heeft bij internetbestellingen altijd het recht binnen 7 (zeven) dagen af te zien van de koop zonder opgaaf van redenen. De zending dient dan in originele verpakking en in originele staat binnen 7 (zeven) dagen aan ons geretourneerd te worden. Wij zullen dan per omgaande het aankoopbedrag (dus niet de verzendkosten) terugstorten op uw rekening. Na deze 7 dagen geldt: artikelen kunnen alleen geretourneerd worden als daarover met Raven Boards Benelux vooraf afspraken zijn gemaakt. Retouren n.a.v. klachten worden alleen geaccepteerd indien zij in originele verpakking en voorzien van een kopie van de aankoopfactuurvoor in ongeschonden staat door Raven Boards Benelux worden ontvangen. Kosten van de retourzending zijn voor rekening van Raven Boards Benelux, mits wij de klacht gegrond vinden en het artikel binnen de hierboven genoemde garantietermijn verzonden is.

Monsters en modellen

Indien door Raven Boards Benelux een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat Raven Boards Benelux er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt.

Onderzoek, reclames

De consument dient het geleverde op het moment van (af)levering, of in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met de overeenkomst, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 7 (zeven) dagen na levering aan Raven Boards Benelux te worden gemeld met overhandiging van de aankoopfactuur en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk of onredelijk bezwarend is. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 30 (dertig) dagen na levering, dan wel uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Raven Boards Benelux. Na verloop van de garantietermijn is Raven Boards Benelux gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten in rekening te brengen. Zelfs als er tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan gebeurt dit met voorafgaande toestemming van Raven Boards Benelux en op de wijze zoals door Raven Boards Benelux wordt aangegeven.

Betaling

Alle betalingen dienen voorafgaande aan de levering op de rekening van Raven Boards Benelux te staan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Raven Boards Benelux en de verplichtingen van de consument jegens Raven Boards Benelux onmiddellijk opeisbaar.

Levering

Leveringen geschieden alleen via TNT post, volgens de voorwaarden van TNT post. Raven Boards Benelux is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging, direkt te wijten aan gevolgen van de verzending. Mocht er sprake zijn van verlies, diefstal of beschadiging, direkt te wijten aan verzending, dan zal Raven Boards Benelux optreden als bemiddelaar in deze. Afhalen kan, alleen na afspraak en na betaling van de goederen. Verzendkosten vervallen in dit geval. Geeft u dit vooraf aan zodat verzendkosten ook niet gefactureerd worden.

Aansprakelijkheid

Indien door Raven Boards Benelux geleverde zaken gebrekkig blijken te zijn, is de aansprakelijkheid van Raven Boards Benelux ten opzichte van de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Raven Boards Benelux beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de aankoopprijs (dus niet de verzendkosten). Onverminderd het bovenstaande is Raven Boards Benelux niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Raven Boards Benelux.

Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Raven Boards Benelux geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Raven Boards Benelux niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Raven Boards Benelux heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Raven Boards Benelux zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzoveel Raven Boards Benelux ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Raven Boards Benelux gerechtigd om het reeds nagekomen deel te factureren. De consument is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Raven Boards Benelux en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Raven Boards Benelux: www.ravenboards.nl. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Privacy

Uw gegevens zullen alleen door Raven Boards Benelux worden gebruikt en niet voor promotionele doeleinden door derden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
  • Betaalsystemen
© 2010 - 2023 Raven Boards | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel